Historia

Allt började med Major Sten Edvard Gleerup...


Lunds Landstormsbefälsförening bildades den 15 juli 1912 i samband med en kurs för 31 befälsuttagna män varav flera var överåriga. Initiativtagare till föreningen var kursledaren, förre forskningsresanden och förutvarande chefen för Herresta kompani vid Södra skåningarna, dåvarande befälhavaren för Lunds landstormsområde, majoren Sten Edvard Gleerup.


Sten Edvard Gleerup föddes 1860 i Chicago. genomgick Lunds läroverk, avlade studentexamen 1878, officersexamen 1879 och utnämndes samma år, 19 år gammal, till underlöjtnant vid Södra skånska infanteriregementet, där han 1896 utnämndes till kapten. 1883 anställdes han i Kongoassociationens tjänst, beordrades i mars 1884 som chef till Kimpoko vid Stanley Pool. där han under en tid av sju månader anlade en ny station och studerade därvarande befolkning. I november samma år fick han i uppdrag att jämte löjtnant A. Wester förestå associationens icke blott yttersta, utan under dåvarande förhållanden viktigaste och farligaste station, Stanley Falls, dit han ankom i januari 1885. Arabhövdingen Tippu Tip ville emellertid vara ensam herre i dessa trakter och fordrade, att stationen skulle utrymmas, men efter långa underhandlingar lyckades Wester vinna hans vänskap och förtroende. Under de båda svenskarnas ledning blomstrade stationen på alla sätt, en mängd hus uppfördes och planteringar anlades.


Då den treåriga tjänstetiden nalkades sitt slut, erbjöd Tippu Tip dem att under hans beskydd få ta hemvägen österut till Zanzibar, ett anbud, som Gleerup ensam kunde mottaga, varigenom han blev den åttonde europé och den ende svenske man, som dittills korsat Afrikas kontinent. I slutet av 1885 lämnade Gleerup stationen, for uppför Kongo till Njangve och Kasongo, en väg, som förut tillryggalagts endast av Stanley. Från Kasongo, där han av Tippu Tips son försågs med vägvisare, bärare, födoämnen och bytesmedel, togs vägen genom Manjema-landet till den engelska missionsstationen Mtova på Tanganjikas västra strand, därefter över sjön till Udjidji och slutligen över Urambo, Tabora och Mpuapua till Zanzibar, dit han anlände i slutet av Juni 1886.


I Mpuapua kunde han bistå den franske resanden Révoil, vars karavan blivit upplöst. Sina erfarenheter i Afrika skildrade han i boken "Tre år i Kongo". I Sverige får han sedan Nordstjärneorden av Kung Oscar II samt grundar Lunds Landstormsbefälsförening.

Bli medlem i Försvarsutbildarna Lund!